Tuesday, 24 April 2012

آیا میدانید تصویر این زمین فوتبال که منقش به واژه "خلیج فارس" است، مربوط به کجاست؟

این تصویر تنها زمین فوتبال در جزیره ایرانی ابوموسی (بوموسی) است.


پاینده باد ایـــــــران

No comments:

Post a Comment