Monday, 23 May 2011

ناصر حجازي اسطوره جاودان ايران زمين به ديار باقي شتافت و به تختی پیوست اما همچنان جنتی زنده است

ناصر حجازي اسطوره جاودان ايران زمين به ديار باقي شتافت و به تختی پیوست اما همچنان جنتی زنده است!

روحش شاد و یادش گرامی

No comments:

Post a Comment