Sunday, 29 May 2011

رفع ممنوعیت انتخاب موضوع ازایران برای دانشجویان خارج کشور

محمدحسین مجلس آرا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مسئله دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور که می‌خواهند موضوع تز دکتری‌شان درباره ایران باشد را حل کردیم به این ترتیب این دانشجویان در صورتی می‌توانند تز دکتری‌شان را راجع به ایران انجام دهند که از یک استاد راهنما و یک مشاور ایرانی استفاده کنند.


مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم اضافه کرد: پیش از این در جمعی صحبتی شده بود و برخی فکر کرده بودند که اصلاً نمی‌توانند تز دکتری‌شان را راجع به ایران بگذرانند اما الآن هیچ مشکلی در این زمینه ندارند، به شرط آنکه یک استاد راهنمای ایرانی و یک مشاور ایرانی در پایان‌نامه خود ملحوظ کنند البته تمام هزینه‌ها نیز با خودشان است.
مجلس آرا افزود: به عنوان مثال یک دانشجوی دکتری خارج کشور می‌خواهد یک تحقیق جغرافیایی راجع به شهرداری تهران انجام دهد. این دانشجو در صورتی که یک استاد راهنما و یک استاد مشاور ایرانی از دانشگاهی که آن طرف صلاحیت علمی اش را تأیید کند و حداقل دانشیار باشد، می تواند موضوع تز خود را درباره ایران انتخاب کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا دانشجویان ایرانی خارج کشور که می خواهند استاد راهنما و استاد مشاور ایرانی انتخاب کنند باید تأییدیه ای در این زمینه از وزارت علوم داشته باشند، نیز به مهر گفت: البته اگر با وزارت علوم نیز هماهنگی در این زمینه داشته باشند خیلی خوب است.

No comments:

Post a Comment